Terinzagelegging: 52 zienswijzen

Voordat de minister van Infrastructuur en Milieu de rijksstructuurvisie vaststelt, kon iedereen zijn of haar zienswijze indienen op de voorkeursbeslissing voor de MIRT Verkenning Haaglanden. De ontwerp-rijksstructuurvisie lag ter inzage van 23 mei tot en met 4 juli 2012, samen met het plan-MER. Inmiddels is de terinzagelegging afgerond. 

De ontwerp-rijksstructuurvisie beschrijft de maatregelen op basis van de voorkeursbeslissing van de minister, regiobestuurder en gedeputeerde. De maatregelen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie zijn onderzocht op diverse effecten. De effecten voor de natuur en het milieu zijn weergegeven in het plan-MER ofwel milieueffectrapport.

Terinzagelegging 24 mei tot en met 4 juli
Van 24 mei tot en met 4 juli 2012 lagen de Ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers en het plan-MER ter inzage. Beide documenten waren in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.centrumpp.nl. Ook lagen de documenten ter inzage bij het ministerie, het stadsgewest, de provincie en de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Er werden in deze periode bovendien vier inloopbijeenkomsten georganiseerd: in Leidschendam, Rijswijk, Den Haag en Wateringen.

Zienswijzen
Onder andere via inloopbijeenkomsten en internet konden bewoners en andere belanghebbenden de plannen bekijken en hun zienswijze indienen. Het Centrum Publieksparticipatie heeft in totaal 52 zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen zijn te bekijken via de website van het Centrum Publieksparticipatie. Ook is een beknopte samenvatting van de zienswijzen beschikbaar gesteld.

Beschikbaarheid rapporten
Alle rapporten zijn nu nog beschikbaar via deze website.

Vervolg
De minister van IenM beoordeelt de komende periode alle meningen en kijkt of de plannen moeten worden aangepast danwel nader onderzoek nodig is. Zodra de rijksstructuurvisie is vastgesteld, volgt de fase van planuitwerking. Dan worden alle maatregelen gedetailleerder uitgewerkt.