Participatie 2008-2011

In de MIRT Verkenning werken de Rijksoverheid en regionale overheden samen. Behalve overheden zijn ook andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te doen aan de verkenning, zoals belangenorganisaties, koepelorganisaties en milieuorganisaties.

De MIRT Verkenning Haaglanden voert het participatietraject uit in samenwerking met het Centrum voor Publieksparticipatie.

Belangenorganisaties en inwoners
Belangen- , koepel- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een grote bijdrage geleverd aan de MIRT Verkenning Haaglanden. Deze betrokkenheid hielp in de zoektocht naar oplossingen die écht nodig zijn voor een mooie en bereikbare regio.

Deskundigen
Bij alle tussenproducten bekeek en bekijkt het projectteam ook welke deskundigen het beste kunnen helpen om de verkenning te verbeteren. Dit is een mix van deskundigen op het gebied van wegverkeer, openbaar vervoer, natuur en economie.

Participatiemomenten
Sinds 2008 vonden de volgende participatiemomenten plaats.

 • september 2011
  De belangen- , koepel- en milieuorganisaties en bedrijven reageren op de twee hoofdalternatieven voor de wegvraagstukken A4 Passage en Poorten & Inprikkers bij Den Haag centraal. [verslag]
 • april 2011
  De belangen- , koepel- en milieuorganisaties en bedrijven reageren op de meest kansrijke oplossingen. [verslag]
 • maart 2010
  Tijdens de tweede serie focusgroepen zijn oplossingsrichtingen voor de belangrijkste vraagstukken uitgewerkt met belangen- , koepel- en milieuorganisaties en bedrijven. [verslag]
 • september 2009
  De belangen- , koepel- en milieuorganisaties leverden een bijdrage aan het in kaart brengen van huidige en toekomstige knelpunten. [verslag]
 • september 2009
  Prominente deskundigen uit het bedrijfsleven en de wetenschap zijn ons door geïnterviewd over hun visie op een bereikbare toekomst van de regio. [verslag]

Vervolg
Het projectteam legt het gevolgde participatietraject vast in een procesverantwoording. Dit document beschrijft op welke wijze de opdrachtgevende partijen en de omgeving zijn betrokken bij de MIRT Verkenning en hoe de inbreng van de belanghebbenden doorwerkt in de resultaten. Dit proces wordt beschreven tot het moment van terinzagelegging. De procesverantwoording is beschikbaar zodra de ontwerp-rijksstructuurvisie ter inzage ligt.